Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Síran železnato-amónny 6H2O
p.a. / G.R.

Síran železnato-amónny 6H2O
19.00 €/ 1kg22.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00209
Sumárny vzorec
(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O
CAS číslo
7783-85-9
EINECS číslo
233-151-8
TYP / Kvalita
p.a. / G.R.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Ammonium iron(II)sulfate hexahydrate, Ammonium ferrous sulfate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.