Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Siričitan sodný bezvodý
p.a.

Siričitan sodný bezvodý
5.80 €/ 1kg6.96 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00196
Sumárny vzorec
Na2SO3
CAS číslo
7757-83-7
EINECS číslo
231-821-4
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Sodium sulfite anhydrous
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné upozornenia

  • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P314 - Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.