Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Šťavelan diamónny H2O
p.a.

Šťavelan diamónny H2O
8.90 €/ 500g10.68 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00227
Sumárny vzorec
(NH4)2C2O4.H2O
CAS číslo
6009-70-7
EINECS číslo
238-135-4
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Ammonium oxalate monohydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.