Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Šťaveľan didraselný
p.a.

Šťaveľan didraselný
21.00 €/ 1kg25.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02797
Sumárny vzorec
K2C2O4.H2O
CAS číslo
6487-48-5
EINECS číslo
209-506-8
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Potassium oxalate monohydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.