Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Tetrahydrofurán
p.a.

Tetrahydrofurán
16.70 €/ 1l20.04 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01456-1L
Sumárny vzorec
C4H8O
CAS číslo
109-99-9
EINECS číslo
203-726-8
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Tetrahydrofuran
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.