Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Tiosíran sodný 5H2O
p.a.

Tiosíran sodný 5H2O
11.00 €/ 1kg13.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02645-1KG
Sumárny vzorec
Na2S2O3.5H2O
CAS číslo
10102-17-7
EINECS číslo
231-867-5
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 98,8-99,0%
Anglický názov
Sodium thiosulfate pentahydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.