Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Toluén
čistý / pure

Toluén
24.00 €/ 10l28.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00109-10L
Sumárny vzorec
C7H8
CAS číslo
108-88-3
EINECS číslo
203-625-9
TYP / Kvalita
čistý / pure
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Toluene
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
  • H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.