Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Tymolftaleín
indikátor / indicator

Tymolftaleín
20.00 €/ 10g24.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01244
Sumárny vzorec
C28H30O
CAS číslo
125-20-2
EINECS číslo
204-729-7
TYP / Kvalita
indikátor / indicator
Anglický názov
5′,5′′-Diisopropyl-2′,2′′-dimethylphenolphthalein
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H351 - Podozrenie na vyvolanie rakoviny.
  • H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.