Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Vanilín
99%

Vanilín
37.40 €/ 100g44.88 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00917-100G
Sumárny vzorec
C8H8O3
CAS číslo
121-33-5
EINECS číslo
204-465-2
TYP / Kvalita
99%
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Vanillin
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.
  • H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.