Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Voda demineralizovaná
max 5µS/cm

Voda demineralizovaná
9.50 €/ 10l11.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L03354-10L
Sumárny vzorec
H2O
CAS číslo
7732-18-5
EINECS číslo
231-791-2
TYP / Kvalita
max 5µS/cm
Hlavná zložka
min. 100%
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné upozornenia

  • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H371 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.