Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

1-Propanol
p.a.

1-Propanol
16.00 €/ 1l19.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02893-1L
Sumárny vzorec
C3H8O
CAS číslo
71-23-8
EINECS číslo
200-746-9
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Propylalkohol
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.