Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

1,5-Difenylkarbazid
p.a.

1,5-Difenylkarbazid
36.00 €/ 25g43.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01504-25G
Sumárny vzorec
C13H14N4O
CAS číslo
140-22-7
EINECS číslo
205-403-7
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Diphenylcarbazide
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.