Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

2-Butanol
p.a.

2-Butanol
26.00 €/ 1l31.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02976-1L
Sumárny vzorec
C4H10O
CAS číslo
78-92-2
EINECS číslo
201-158-5
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Butan-2-ol
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.