Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

alfa-Naftylamín
pre syntézu

alfa-Naftylamín
41.00 €/ 100g49.20 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L01063-100G
Sumárny vzorec
C10H9N
CAS číslo
134-32-7
EINECS číslo
205-138-7
TYP / Kvalita
pre syntézu
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
1-Naphtylamine
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H350 - Môže vyvolať rakovinu.
  • H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P308+313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.