Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Benzén
p.a.

Benzén
35.00 €/ 1l42.00 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L00243-1L
Sumárny vzorec
C6H6
CAS číslo
71-43-2
EINECS číslo
200-753-7
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,8%
Anglický názov
Benzene
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

 • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H340 - Môže spôsobiť genetické poškodenie.
 • H350 - Môže vyvolať rakovinu.
 • H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Bezpečnostné upozornenia

 • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P308+313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.