Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Benzylalkohol
p.a.

Benzylalkohol
18.00 €/ 1l21.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02849-1L
Sumárny vzorec
C7H8O
CAS číslo
100-51-6
EINECS číslo
202-859-9
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,0-100,5%
Anglický názov
Benzyl alcohol
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.