Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Bromičnan draselný
p.a.

Bromičnan draselný
26.00 €/ 250g31.20 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L02712-250G
Sumárny vzorec
KBrO3
CAS číslo
7758-01-2
EINECS číslo
231-829-8
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Potassium bromate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

toxické látky
GHS06 - toxické látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie
oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky

Výstražné upozornenia

  • H271 - Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silný oxidant.
  • H301 - Toxický pri požití.
  • H350 - Môže vyvolať rakovinu.

Bezpečnostné upozornenia

  • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P308+313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.