Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chloral hydrát
98.50%

Chloral hydrát
54.00 €/ 1kg64.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01440-1KG
Sumárny vzorec
C2H3O2Cl3
CAS číslo
302-17-0
EINECS číslo
206-117-5
TYP / Kvalita
98.50%
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Chloral hydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

toxické látky
GHS06 - toxické látky

Výstražné upozornenia

  • H301 - Toxický pri požití.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.