Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chlorečnan draselný
99+%

Chlorečnan draselný
33.00 €/ 250g39.60 € s DPH
Počet ks

Produkt je možné predať len firme/živnostníkovi.
Katalógové číslo
L-02652
Sumárny vzorec
KClO3
CAS číslo
3811-04-9
EINECS číslo
223-289-7
TYP / Kvalita
99+%
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Potassium chlorate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky

Výstražné upozornenia

  • H271 - Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silný oxidant.
  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.
  • H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.