Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chlorid bárnatý 1mol/l (2N)
odmerný roztok READY-TO-USE

Chlorid bárnatý 1mol/l (2N)
19.00 €/ 1L22.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01185-1L
Sumárny vzorec
BaCl2.2H2O
CAS číslo
10326-27-9
EINECS číslo
233-788-1
TYP / Kvalita
odmerný roztok READY-TO-USE
Hlavná zložka
f = 1,000 ± 0,002
Anglický názov
Barium chloride
Kategórie produktu:
Hotový roztok – „Ready-to-use“
Normanály
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Bezpečnostné upozornenia

  • P264+270+280 - Po manipulácii starostlivo umyte.... Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.