Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chlorid bárnatý 2H2O
p.a.

Chlorid bárnatý 2H2O
25.00 €/ 1kg30.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L03001-1KG
Sumárny vzorec
BaCl2.2H2O
CAS číslo
10326-27-9
EINECS číslo
233-788-1
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Barium chloride dihydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

toxické látky
GHS06 - toxické látky

Výstražné upozornenia

  • H301 - Toxický pri požití.
  • H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.