Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chlorid vápenatý bezvodý granulovaný
p.a.

Chlorid vápenatý bezvodý granulovaný
45.60 €/ 25kg54.72 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00107
Sumárny vzorec
CaCl2
CAS číslo
10043-52-4
EINECS číslo
233-140-8
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 97%
Anglický názov
Calcium chloride anhydrous granulated
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.