Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chlorid vápenatý bezvodý práškový
p.a.

Chlorid vápenatý bezvodý práškový
49.00 €/ 25kg58.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00542-25KG
Sumárny vzorec
CaCl2
CAS číslo
10043-52-4
EINECS číslo
233-140-8
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 96%
Anglický názov
Calcium chloride anhydrous, powder
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.