Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chlórnan sodný 14%
(STN EN 901)

Chlórnan sodný 14%
9.00 €/ 5l10.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00739-5L
Sumárny vzorec
NaClO
CAS číslo
7681-52-9
EINECS číslo
231-668-3
TYP / Kvalita
(STN EN 901)
Hlavná zložka
min. 14%
Anglický názov
Sodium hypochlorite solution
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie
Praktická chémia

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.