Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Chlórnan sodný 14%
(STN EN 901)

Chlórnan sodný 14%
3.00 €/ 1l3.60 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00739
Sumárny vzorec
NaClO
CAS číslo
7681-52-9
EINECS číslo
231-668-3
TYP / Kvalita
(STN EN 901)
Hlavná zložka
min. 14%
Anglický názov
Sodium hypochlorite solution
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie
Praktická chémia

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

POUŽITIE - BIELENIE
- DEZINFEKCIA
- ÚPRAVA VODY

BIELENIE
V podobe domáceho bielidla sa používa chlórnan sodný na odstraňovanie škvŕn z prádla. Je účinný zvlášť na bavlnených látkach, ktoré sa ľahko špinia, ale dobre sa dajú bieliť. Obvykle sa odporúča 50-250 ml na jednu štandardnú várku prádla. Vlastnosti chlórnanu sodného, ktoré zabezpečujú účinnosť pri odstraňovaní škvŕn však vedú ku kumulatívnemu poškodzovaniu organických vlákien, napríklad bavlny, preto sa skracuje užitočná životnosť prádla.

DEZINFEKCIA
Slabý 1% roztok v teplej vode sa používa k sanitácii hladkých povrchov pred výrobou piva alebo vína. Povrchy je potrebné opláchnuť, aby sa do nápojov nedostali pachute.
Chlórnan sodný pri riedení 1 : 4 je účinný proti mnohým baktériám a vírusom. Často je dezinfekčným prostriedkom pri čistení a dezinfekcii povrchov v nemocničných a športových zariadeniach.

ÚPRAVA VODY
Vo vodárňach a bazénoch sa dávkuje 2 až 10 ml/ m3 vody komerčného chlórnanu sodného o koncentrácii 150 g aktívneho chlóru na 1 kg roztoku (t.j. 15% hm). Chlórnan sodný sa v procese úpravy bazénovej vody využíva najmä pre zvýšenie koncentrácie aktívneho chlóru v bazénových vodách alebo aj ako účinný čistič ( roztok s obsahom chlórnanu sodného do 5 % ).
Najlepšou voľbou z hľadiska účinnosti prípravku a jeho stability v dlhodobom časovom úseku je prípravok chlórnan sodný stabilizovaný vo vodárenskej kvalite o koncentácii 13 – 14% účinnej látky.

Chlórnan sodný by v žiadnom prípade nemal obsahovať žiadne viditeľné nerozpustné usadeniny.

Pre šokovú chlóráciu nádrží alebo vodných systémov sa používa 2% roztok. Zásaditosť chlórnanových roztokov spôsobuje zrážanie minerálov, napríklad uhličitanu vápenatého, preto je šokové chlórovanie často sprevádzané upchávaním systému. Zrazeniny takto chránia baktérie a znižuje sa tým účinnosť tejto metódy.

Chlórnan sodný sa používa tiež k dezinfekcii pitnej vody, a to v koncentrácii odpovedajúcu 1 litru chlórnanu sodného na 4000 L vody.

BEZPEČNOSŤ
Chlórnan sodný je stabilizovaný významným množstvom hydroxidu sodného, preto pri kontakte s kožou spôsobuje podráždenie až poleptanie.

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.