Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Cyklohexanón
p.a.

Cyklohexanón
12.70 €/ 1L15.24 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-03667
Sumárny vzorec
C6H10O
CAS číslo
108-94-1
EINECS číslo
203-631-1
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Cyclohexanone
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.