Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dietyleter
liekopisný ČL 97 / pharm.

Dietyleter
11.50 €/ 1l13.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00119-1L
Sumárny vzorec
C2H5OC2H5
CAS číslo
60-29-7
EINECS číslo
200-467-2
TYP / Kvalita
liekopisný ČL 97 / pharm.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Diethyl ether
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H224 - Extrémne horľavá kvapalina a pary.
  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.