Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dietyléter SOLVANAL Uvapur
UV-VIS

Dietyléter SOLVANAL Uvapur
59.00 €/ 2,5l70.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01991-2.5L
Sumárny vzorec
C2H5OC2H5
CAS číslo
60-29-7
EINECS číslo
200-467-2
TYP / Kvalita
UV-VIS
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Diethyl ether
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie
Chromatografické rozpúšťadlá

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H224 - Extrémne horľavá kvapalina a pary.
  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.