Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Ditizón
98% / 98%

Ditizón
29.00 €/ 25g34.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02127
Sumárny vzorec
C13H12N4S
CAS číslo
60-10-6
EINECS číslo
200-454-1
TYP / Kvalita
98% / 98%
Anglický názov
Dithizone
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.