Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dodecylsíran sodný
p.a. / G.R.

Dodecylsíran sodný
9.00 €/ 500g10.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-04039
Sumárny vzorec
C12H25NaO4S
CAS číslo
151-21-3
EINECS číslo
205-788-1
TYP / Kvalita
p.a. / G.R.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Sodium dodecylsulfate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

 • H228 - Horľavá tuhá látka.
 • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
 • H311 - Jedovatý pri kontakte s pokožkou.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P312 - Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.