Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dusičnan amónny
p.a. / G.R.

Dusičnan amónny
90.00 €/ 25kg108.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00121
Sumárny vzorec
NH4NO3
CAS číslo
6484-52-2
EINECS číslo
229-347-8
TYP / Kvalita
p.a. / G.R.
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Ammonium nitrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky

Výstražné upozornenia

  • H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.