Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Dusičnan bizmutitý pentahydrát
p.a. / G.R.

Dusičnan bizmutitý pentahydrát
76.30 €/ 500g91.56 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-01542
Sumárny vzorec
Bi(NO3)3.5H2O
CAS číslo
10035-06-0
EINECS číslo
233-791-8
TYP / Kvalita
p.a. / G.R.
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Bismuth (III) nitrate pentahydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky

Výstražné upozornenia

  • H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant.
  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.