Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Fenolftalein 1% roztok v etanole
Indikátor / indicator

Fenolftalein 1% roztok v etanole
14.00 €/ 100ml16.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L02090-100ML
Sumárny vzorec
C20H14O4
CAS číslo
77-09-8
EINECS číslo
201-004-7
TYP / Kvalita
Indikátor / indicator
Hlavná zložka
1%
Anglický názov
Phenolphthalein
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
  • H341 - Podozrenie na genetické poškodenie.
  • H350 - Môže vyvolať rakovinu.

Bezpečnostné upozornenia

  • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
  • P308+313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.