Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Fenolftalein
Indikátor / indicator

Fenolftalein
15.00 €/ 100g18.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00029-100G
Sumárny vzorec
C20H14O4
CAS číslo
77-09-8
EINECS číslo
201-004-7
TYP / Kvalita
Indikátor / indicator
Hlavná zložka
min. 99%
Anglický názov
Phenolphthalein
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H341 - Podozrenie na genetické poškodenie.
  • H350 - Môže vyvolať rakovinu.
  • H361 - Podozrenie na poškodenie plodnosti alebo plodu v tele matky.

Bezpečnostné upozornenia

  • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
  • P308+313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.