Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Fisherovo činidlo B
Roztok oxidu siričitého v pyridine s prídavkom metanolu.

Fisherovo činidlo B
35.00 €/ 1l42.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00200
Anglický názov
Karl Fischer reagent - Solution B
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
toxické látky
GHS06 - toxické látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
  • H301 - Toxický pri požití.
  • H311 - Jedovatý pri kontakte s pokožkou.
  • H331 - Jedovatý pri vdýchnutí.
  • H370 - Spôsobuje poškodenie orgánov.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P311 - Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.