Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Fosforečnan trisodný 12H2O
p.a.

Fosforečnan trisodný 12H2O
6.00 €/ 1kg7.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02742
Sumárny vzorec
Na3PO4.12H2O
CAS číslo
10101-89-0
EINECS číslo
231-509-8
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min.96,5%
Anglický názov
tri - Sodium phosphate dodecahydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.