Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Fuchsín kyslý
Indikátor / indicator

Fuchsín kyslý
50.30 €/ 25g60.36 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00283
Sumárny vzorec
C20H17N3Na2O9S3
CAS číslo
3244-88-0
EINECS číslo
221-816-5
TYP / Kvalita
Indikátor / indicator
Hlavná zložka
min. 70%
Anglický názov
Acid Fuchsin
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.