Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Hexachloroplatičitan draselný
p.a.

Hexachloroplatičitan draselný
Dopyt na cenu
Katalógové číslo
L02204-10G
Sumárny vzorec
K2PtCl6
CAS číslo
16921-30-5
EINECS číslo
240-979-3
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,9%
Anglický názov
Potassium hexachloroplatinate(IV)
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
toxické látky
GHS06 - toxické látky
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H301 - Toxický pri požití.
  • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

Bezpečnostné upozornenia

  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P342+311 - Pri ťažkostiach s dýchaním: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.