Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Hydroxid draselný 0,1mol/l (N/10)
odmerný roztok - ampula (koncentrát)

Hydroxid draselný 0,1mol/l (N/10)
6.70 €/ 1 ampula8.04 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00563-AMP
Sumárny vzorec
KOH
CAS číslo
1310-58-3
EINECS číslo
215-181-3
TYP / Kvalita
odmerný roztok - ampula (koncentrát)
Hlavná zložka
f = 1,000 ± 0,002
Anglický názov
Potassium hydroxide
Kategórie produktu:
Koncentrát – ampula
Normanály
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.