Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Hydroxid draselný 1mol/l (N/1)
odmerný roztok READY-TO-USE

Hydroxid draselný 1mol/l (N/1)
6.00 €/ 1L7.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L03360-1L
Sumárny vzorec
KOH
CAS číslo
1310-58-3
EINECS číslo
215-181-3
TYP / Kvalita
odmerný roztok READY-TO-USE
Hlavná zložka
f = 1,000 ± 0,002
Anglický názov
Potassium hydroxide
Kategórie produktu:
Hotový roztok – „Ready-to-use“
Normanály
Chemikálie

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H315 - Dráždi kožu.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.