Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

izo-Oktán (2,2,4-Trimetylpentán)
p.a.

izo-Oktán (2,2,4-Trimetylpentán)
22.00 €/ 1l26.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02419
Sumárny vzorec
C8H18
CAS číslo
540-84-1
EINECS číslo
208-759-1
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Isooctane
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

 • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...