Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

izo-Propylalkohol
čistý / pure

izo-Propylalkohol
4.90 €/ 1l5.88 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00437
Sumárny vzorec
C3H8O
CAS číslo
67-63-0
EINECS číslo
200-661-7
TYP / Kvalita
čistý / pure
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Isopropanol
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie
Praktická chémia

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

Izopropanol ( synonymá: 2-propanol, izopropylalkohol, IPA ) bezfarebné organické rozpúšťadlo, ktoré sa rýchlo odparuje preto sa používa ako čistiaci prostriedok aj ako riedidlo.

Používa sa na rozpúšťanie kontaminácií spôsobených mastnotou. Preto sa používa na čistenie obrazoviek televízorov, počítačových monitorov, obrazovky na tabletoch a mobilných telefónoch. Zároveň má toto rozpúšťadlo široké využitie pri čistení optických zariadení, šošoviek fotoaparátov, sklenených plôch kopíriek, audio – videho hlavy. Izopropanol je vhodný aj na čistenie elektronických kontaktov. Možno ho použiť aj ako konzervant biologické preparáty, pričom jeho cena je prijateľnejšia ako cena etylalkoholu.

Spôsoby aplikácie
Poznáme viacero spôsobov aplikácie. Jedným z najbežnejších je priame namáčanie handričky, ktorá nepúšťa chlpy, v izopropanole a nanesením a následným doleštením znečistenej plochy dosiahneme odstránenie mastnôt.
Pri väčších plochách je možné použiť rozprašovač a handričkou, ktorá nepúšťa chlpy, jemožné znečistenú plochu dočistiť do želaného stavu.


Bezpečnostné pokyny
Pri práci s izopropanolom sa odporúča použiť rukavice, pretože pri kontakte s pokožkou spôsobuje jej odmastenie. Aj keď toto rozpúšťadlo nie je agresívne a zdraviu mimoriadne škodlivé, je vhodné chrániť oči priamemu kontaktu.

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.