Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

izo-Propylalkohol
p.a.

izo-Propylalkohol
5.80 €/ 1l6.96 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L00301-1L
Sumárny vzorec
C3H8O
CAS číslo
67-63-0
EINECS číslo
200-661-7
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,8%
Anglický názov
Isopropanol
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

horľavé látky
GHS02 - horľavé látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H225 - Vysoko horľavá kvapalina a pary.
  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Bezpečnostné upozornenia

  • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.