Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Kyselina citrónová H2O
p.a.

Kyselina citrónová H2O
135.00 €/ 25kg162.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00163
Sumárny vzorec
C6H8O7.H2O
CAS číslo
5949-29-1
EINECS číslo
201-069-1
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Citric acid monohydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia
Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: POZOR!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky

Výstražné upozornenia

  • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenia

  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.