Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Modrá voda CHLÓRNAN (chlór šok) prášok

Modrá voda CHLÓRNAN (chlór šok) prášok
10.00 €/ 1kg12.00 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
V-00034
Kategórie produktu:
Úprava vody v bazéne
Bazénová chémia

Karta bezpečnostných údajov

Popis produktu

MODRÁ VODA CHLÓR ŠOK
Granulovaný prostriedok pre rýchlu dezinfekciu vody. Krátkodobo a rýchlo zvyšuje koncentráciu chlóru.
Dávkovanie 50-90 g/ 10 m3. Určenú dávku vysypeme do dávkovacieho zariadenie, tak aby bol granulát plynule a rovnomerne zakomponovaný do upravovanej vody. Môžeme určenú dávku rozpustiť aj malom množstve vody, ktorú potom rovnomerne vlejeme do bazéna a zabezpečíme premiešanie

Upozornenie: Používajte biocíd bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a kartu bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

oxidačné látky
GHS03 - oxidačné látky
dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky
látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie

Výstražné upozornenia

  • H272 - Môže zosilniť požiar; oxidant.
  • H302 - Zdraviu škodlivý pri požití.
  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H400 - Vysoko toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

  • P220 - Uchovávajte/skladujte mimo odevov/…/horľavých materiálov.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.