Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Neodisher® LaboClean F
zásaditý práškový čistiaci prípravok - strojové umývanie

Neodisher® LaboClean F
29.90 €/ 3kg35.88 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00841
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Popis produktu

Oblasť použitia

strojné umývanie laboratórneho skla a vybavenia v kozmetickom priemysle, potravinárskych a priemyselných laboratóriách a výrobe minerálnych olejov

Charakteristika:

- práškový, zásaditý čistiaci prípravok pre použitie v špeciálnych umývačkách, neobsahuje fosfáty a tenzidy
- zloženie: 5 - 15% polykarboxylátov
- odstraňuje tuky, oleje, parafíny, živice, organické farbivá, zvyšky popisovačov
- vhodný pre materiály z nerezu a drahých kovov; nepoškodzuje borokremičitanové sklo,- nátronová sklá sa môžu pri dlhšom používaní zakaliť
- nie je vhodný pre ťažké ani ľahké farebné kovy


Len na profesionálne použitie
Nemiešať s inými prípravkami
Použiteľný pri všetkých tvrdostiach vody
Všetky prípravky musia byť následne odstránené účinným oplachom

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H290 - Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H411 - Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P303+361+353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.