Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Neodisher® LaboClean UW
mierne zásaditý práškový čistiaci prípravok - strojové umývanie

Neodisher® LaboClean UW
114.00 €/ 10kg136.80 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L01326-10KG
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Špecifikácia

Popis produktu

Oblasť použitia

strojové čistenie laboratórneho skla a vybavenia v laboratóriách analýzy vôd, sérologických ústavoch a vo fosfátovom priemysle

Charakteristika:

- práškový, mierne zásaditý čistiaci prípravok pre použitie v umývačkách, bez fosfátov
- zloženie: <5% neionogénnych tenzidov; 5 - 15% bieliacich prostriedkov na báze kyslíka
- veľmi dobre odstraňuje anorganické a organické zvyšky
- šetrný k materiálom (všetko obvyklé laboratórne vybavenie a laboratórne sklo)


Len na profesionálne použitie
Nemiešať s inými prípravkami
Použiteľný pri všetkých tvrdostiach vody
Všetky prípravky musia byť následne odstránené účinným oplachom

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

dráždivé látky
GHS07 - dráždivé látky
korozívne a žieravé látky
GHS05 - korozívne a žieravé látky

Výstražné upozornenia

  • H314 - Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí.
  • H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Bezpečnostné upozornenia

  • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
  • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P303+361+353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou.
  • P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.