Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Nitroprusid sodný 2H2O
p.a.

Nitroprusid sodný 2H2O
12.00 €/ 25g14.40 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-02504
Sumárny vzorec
C5FeN6Na2O.2H2O
CAS číslo
13755-38-9
EINECS číslo
238-379-9
TYP / Kvalita
p.a.
Hlavná zložka
min. 98%
Anglický názov
Sodium nitroprusside dihydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

toxické látky
GHS06 - toxické látky

Výstražné upozornenia

  • H301 - Toxický pri požití.

Bezpečnostné upozornenia

  • P301+310 - PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.