Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Octan olovnatý trihydrát
p.a. / G.R.

Octan olovnatý trihydrát
8.10 €/ 250g9.72 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-03518
Sumárny vzorec
(CH3COO)2Pb.3H2O
CAS číslo
6080-56-4
EINECS číslo
206-104-4
TYP / Kvalita
p.a. / G.R.
Hlavná zložka
min. 99,5%
Anglický názov
Lead (II) acetate trihydrate
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Karta bezpečnostných údajov

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
  • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P308+313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...