Hľadaj v ESHOPe vložte názov, CAS, EINECS, vzorec

Octan olovnatý zásaditý podľa Horna
podľa Horna / according to Horne

Octan olovnatý zásaditý podľa Horna
11.00 €/ 250g13.20 € s DPH
Počet ks
Katalógové číslo
L-00182
Sumárny vzorec
C4H8O6Pb2
CAS číslo
51404-69-4
EINECS číslo
257-175-3
TYP / Kvalita
podľa Horna / according to Horne
Anglický názov
Lead (II) acetate basic according to Horne
Kategórie produktu:
Laboratórne chemikálie, čisté, p.a.
Chemikálie

Výstražné slovo: NEBEZPEČENSTVO!

Výstražné symboly

látky nebezpečné pre životné prostredie
GHS09 - látky nebezpečné pre životné prostredie
látky nebezpečné pre zdravie
GHS08 - látky nebezpečné pre zdravie

Výstražné upozornenia

  • H351 - Podozrenie na vyvolanie rakoviny.
  • H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
  • H410 - Vysoko toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia

  • P201 - Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P281 - Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
  • P308+313 - PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  • P501 - Zneškodnite obsah/nádobu do...